Opłata dodatkowa – windykacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.  Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową /art. 13 f ww. ustawy/, której wysokość określono w § 7 ust. 1 uchwały Rady Miasta Opola nr XIII/203/15 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 1698).

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z mocy samego prawa bez wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych lub innych rozstrzygnięć.

Miejski Zarząd Dróg w Opolu nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, poprzedzającego rozstrzygnięcie sprawy co do jej istoty.

 1. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 40,00 zł.
 2. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 30 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.
 3. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 20,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.
 4.  

  Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z przepisami prawa cywilnego do czasu, kiedy środki pieniężne nie trafią do wierzyciela, względnie nie wpłyną na jego konto bankowe, świadczenie pieniężne uważa się za niespełnione /art. 454 § 1 k.c./.

 5. Czternastodniowy termin zapłaty obniżonej opłaty dodatkowej, nie podlega wydłużeniu z powodu złożenia przez stronę reklamacji.
 6. Opłaty dodatkowe należy wpłacać w kasie lub na konto Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wpisując w tytule wpłaty numer wezwania i numer rejestracyjny pojazdu.
 7. Rachunek Strefy Płatnego Parkowania:

  BANK MILLENNIUM S.A

  72 1160 2202 0000 0002 1551 5951

  (opłaty dodatkowe za brak biletu parkingowego).

 8. Opłata dodatkowa podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /zgodnie z art. 40d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)/.
 9. Obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone. /zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)/.

 

Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność zawiadomienia o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej może złożyć reklamację do dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

Do reklamacji należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty, podać numer zawiadomienia lub numer rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce postoju oraz uzasadnienie wniesienia reklamacji.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji możliwość dochodzenia swych racji oraz obrony swoich interesów przez zobowiązanego powstaje dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego, co następuje poprzez zgłoszenie zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

/art. 33 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.)/.