Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnejAktualności

Tymczasowa Organizacja Ruchu – Obwodnica Piastowska – 05.03.2019r.

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że w związku z realizacją inwestycji „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” nastąpi zmiana organizacji ruchu. Od dnia 05.03.2019r. n
Czytaj dalej →

Tymczasowa Organizacja Ruchu – objazd zbiorczą nr 5 – Obwodnica Piastowska

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej’’ nastąpi zmiana organizacji ruchu: • Od dnia 28.02.2019 r. zo
Czytaj dalej →

Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Wspólna – Etap 2

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej’’ nastąpi zmiana organizacji ruchu. Od dnia 19.12.2018 r. wpro
Czytaj dalej →


fundusze-europejskie

budowa-obwodnicy-piastowskiej-12

 

Nr umowy o dofinansowanie POIS.04.02.00-00-0042/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie 30.05.2017 r.
Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Beneficjent Miasto Opole
Realizator Projektu Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Wartość projektu ogółem 161 011 971,25 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych 161 011 971,25 PLN
Wartość dofinansowania 136 860 175,55 PLN
Okres rzeczowej realizacji projektu 01.07.2017 r. – 31.12.2019 r.

 

Inwestycję budowy obwodnicy Piastowskiej zlokalizowano w południowo-zachodniej i zachodniej części miasta Opola. Stanowić ona będzie nowy ślad przebiegu w mieście drogi krajowej nr 45, na odcinku od węzła Niemodlińska do połączenia z obwodnicą północną (DK46/DK94/ ul. Powstańców Warszawskich).

Główne przyczyny realizacji projektu:

 • konieczność dostosowania rozwiązań drogowych do generowanych potrzeb mieszkańców i innych użytkowników dróg,
 • potrzeba poprawy przepustowości systemu transportowego w Opolu,
 • konieczność poprawy bezpieczeństwa w mieście, zwłaszcza w obrębie centrum.

 

Cel inwestycji:

Odciążenie korytarza drogi krajowej nr 45 dla ograniczenia ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach Domańskiego i Partyzanckiej w Opolu.

Umożliwienie wjazdu i wyjazdu z miasta w kierunku Południowym oraz Północnym z pominięciem centrum przyczyni się do zmniejszenia ruchu i uciążliwości na istniejących ulicach miasta oraz ułatwi ruch tranzytowy w mieście.

Budowa drogi zapewni także lepsze warunki dojazdu do obszarów przemysłowych i handlowych w zachodniej części miasta, a przez projektowane węzły wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej terenów przyległych, poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg i otworzy możliwość wykorzystania terenów przyległych na potrzeby rozwoju miasta.

Oczekiwane rezultaty i efekty realizacji projektu:

Do rezultatów bezpośrednich kwantyfikowalnych projektu zaliczono:

 • wybudowanie  ~ 3,49 km obwodnicy Opola (ciągu głównego),
 • oszczędności w kosztach : eksploatacji pojazdów, czasu użytkowników infrastruktury, wypadków drogowych i ofiar, zanieczyszczenia powietrza, zmian klimatu, hałasu.

 

Pozostają one w ścisłym związku ze wskaźnikami produktu:

 • całkowita długość nowych dróg – 3,49 km,
 • długość wybudowanych dróg krajowych – 3,49 km,
 • długość przebudowanych dróg krajowych – 1,22 km.

 

Rezultaty bezpośrednie niemierzalne projektu to:

 • uzyskanie dostępności transportowej w ramach miasta,
 • zmniejszenie strat czasu i korków ulicznych,
 • zwiększenie przepustowości ze zmniejszeniem przeciążenia istniejących ulic i dróg,
 • upłynnienie ruchu, a przy tym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • odciążenie obszaru Opola z ruchu tranzytowego i towarowego,
 • poprawa warunków funkcjonowania wybranych stref miasta wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w tych strefach, przez stworzenie możliwości uspokojenia ruchu.

 

Realizacja projektu przyczyni się też do osiągnięcia efektów pośrednich, tj.:

 • możliwości skoncentrowania ruchu ciężkich pojazdów na drogach przebiegających przez mniej cenne przyrodniczo otoczenie,
 • zwiększenia dostępu do obszarów i obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego Województwa Opolskiego,
 • podniesienie konkurencyjności Opola.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • budowę drogi krajowej klasy GP od obwodnicy północnej do węzła na ul. Niemodlińskiej o długości ~ 3,49 km (ciąg główny),
 • przebudowę odcinka DK 46/94 na długości ok. 1,22 km do przekroju dwujezdniowego,
 • budowę węzła typu WA na połączeniu DK 46/94 z projektowaną obwodnicą,
 • budowę węzła typu WB na połączeniu drogi wojewódzkiej 414 z projektowaną obwodnicą,
 • budowę dróg zbiorczych umożliwiających skomunikowanie działek, które zostaną odcięte od dróg publicznych przez budowaną obwodnicę i skrzyżowania,
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu projektowanej obwodnicy,
 • budowę murów oporowych,
 • budowę przepustów,
 • budowę systemu odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej, urządzeń oczyszczających, rurociągu tłoczonego z pompownią wód deszczowych, rowów przydrożnych,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych, osadników, separatorów, zbiorników retencyjno-oczyszczających),
 • budowę oświetlenia obwodnicy w rejonie węzłów,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruch (m.in. elementy oznakowania pionowego, poziomego, bariery ochronne),
 • przebudowę istniejącej kolidującej infrastruktury technicznej.

 

Projekt nr POIS.04.02.00-00-0042/16

Umowa o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0042/16-00 z dnia 30 maja 2017 r.

www.mapadotacji.gov.pl