Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I

1.tablica

 

Tytuł projektu „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I”
Nr umowy o dofinansowanie RPOP.03.01.02-16-004/16
Data podpisania umowy o dofinansowanie 28.07.2017r.
Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektu Miasto Opole
Partnerzy
Wartość projektu ogółem 30 042 603,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych 30 042 603,00 PLN
Wartość dofinansowania 25 536 212,55 PLN

 

Projekt pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” swoim zakresem przedmiotowym obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze Aglomeracji Opolskiej mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności miejskiej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

  • Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Zachodnie.
  • Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice.
  • Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Parkowej (ul. Bolkowskiej) w Opolu.
  • Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Sołtysów.

 

Przewidziane zadania doprowadzą do wzmocnienia powiązań gałęzi transportu, zmniejszenia stopnia wykorzystywania samochodów osobowych, efektywniejszego wykorzystania niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, hałasu i skali zatłoczenia ulic miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu stanowi element polityki infrastrukturalno-społecznej zachęcającej mieszkańców Aglomeracji Opolskiej do korzystania z innych sposobów przemieszczania się niż pojazdami samochodowymi, odbywającego się w otoczeniu czystszego i bardziej przyjaznego dla zdrowia powietrza.

W wyniku przeprowadzonej analizy społecznej, za cel główny projektu przyjęto: Wzrost jakości życia mieszkańców i poprawę stanu powietrza Aglomeracji Opolskiej poprzez wdrożenie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego. Niniejszy cel główny zostanie zrealizowany w efekcie osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

  • Rozwój infrastruktury przeznaczonej do korzystania z transportu publicznego poprzez stworzenie centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych” Opole Zachodnie” i „Opole Grotowice”.
  • Rozwój infrastruktury przeznaczonej do niezmotoryzowanego transportu indywidulanego poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych.
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez inwestycję w ciągi pieszo-rowerowe oraz obiekty związane z ułatwieniem dostępu i zachęcające do korzystania z transportu publicznego.
  • Wzrost jakości obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez rozwój infrastruktury przystankowej w centrach przesiadkowych.

 

W pierwszej kolejności realizacji projektu wpłynie na zwiększoną możliwość skorzystania z różnorodnych form mobilności. Budowa centrów przesiadkowych przy stacjach kolejowych i stworzenie szerokich możliwości w zakresie parkowania samochodu w ich pobliżu, wydzielenie nowych ciągów pieszo-rowerowych oraz uatrakcyjnienie infrastruktury przystankowej pozytywnie wpłynie na zmianę nastawienia samych mieszkańców co do korzystania z komunikacji zbiorowej.

Inwestycje w budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych wpłyną również a bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie szeroko rozumianego ruchu drogowego. Z punktu widzenia rowerzystów należy zauważyć, że otrzymają oni do dyspozycji wydzielone ścieżki rowerowe o wysokiej jakości wykonania, z kolei piesi będą mogli poruszać się po wyodrębnionych w ciągu chodnikach, korzystać w szerszym zakresie z komunikacji miejskiej, w tym w pełni bezpiecznych i lepiej wyposażonych miejsc przystankowych dla autobusów.

Stworzenie centrów przesiadkowych: Opole Zachodnie i Opole Grotowice umożliwi korzystanie z transportu kolejowego jako formy transportu w granicach miasta. Podróżujący będą mieli możliwość pozostawienia auta przy wybranej stacji i kontynuowania podróży pociągiem, który stanowi najszybszą miejską formę transportu. Połącznie pomiędzy ww. stacjami jest szczególnie istotne ponieważ obejmuje region centrum miasta (opole Zachodnie) oraz jego obrzeża (Opole Grotowice), na których zlokalizowany jest Park Przemysłowy Metalchem – miejscem pracy części mieszkańców Opola.