Opłata dodatkowa – RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu (MZD), mający siedzibę w Opolu (45-594) przy ul. Firmowej 1.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email iod@mzd.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mzd.opole.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy prawne regulujące funkcjonowanie strefy płatnego parkowania oraz postępowanie egzekucyjne w administracji, w szczególności ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane spółce SystemEG Parkingi Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Chociebuskiej 11, wpisaną   do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000681173, REGON 367490474,
NIP 894-310-70-23 jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyegzekwowania obowiązku, nie dłużej jednak  niż 10  lat.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  •   dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz  wnioskowania o ich  usunięcie po upływie wskazanych okresów.
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
    w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
    Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować obowiązek, o którym mowa w art. 13f ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych.