Opłata dodatkowa – windykacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.  Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową /art. 13 f ww. ustawy/, której wysokość określono w § 7 ust. 1 uchwały Rady Miasta Opola nr XIX/394/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z mocy samego prawa bez wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych lub innych rozstrzygnięć.

Miejski Zarząd Dróg w Opolu nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, poprzedzającego rozstrzygnięcie sprawy co do jej istoty.

  1. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania A, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł.
  2. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania B, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 80,00 zł.
  3. Opłata dodatkowa w strefie A ulega obniżeniu do kwoty 50,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.
  4. Opłata dodatkowa w strefie B ulega obniżeniu do kwoty 40,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.
  5. Opłaty dodatkowe należy wpłacać na konto Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wpisując w tytule wpłaty numer wezwania i numer rejestracyjny pojazdu.

 

Rachunek Strefy Płatnego Parkowania:

BANK MILLENNIUM S.A

72 1160 2202 0000 0002 1551 5951

(opłaty dodatkowe za brak biletu parkingowego).

  1. Opłata dodatkowa podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /zgodnie z art. 40d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych/.
  2. Obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone. /zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych/.

Możliwość dochodzenia swych racji oraz obrony swoich interesów przez zobowiązanego powstaje dopiero na etapie egzekucji administracyjnej, poprzez zgłoszenie zarzutu na postępowanie egzekucyjne /art. 33 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji/.

 

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.);
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314)