Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski

1.tablica

 

Tytuł projektu „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem”
Nr umowy o dofinansowanie RPOP.06.01.00-16-0013/17-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie 26.04.2018r.
Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektu Miasto Opole
Partnerzy Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Tarnów Opolski
Wartość projektu ogółem 35 066 821,28 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych 35 066 821,28 PLN
Wartość dofinansowania 21 040 092,76 PLN

 

Inwestycję Przebudowy dróg Parku Przemysłowego Metalchem zlokalizowano w południowej części Opola (dzielnice: Groszowice, Grotowice). Przebudowywany układ jest ograniczony od zachodu rzeką Odrą, a od wschodu ul. Oświęcimska tj. droga wojewódzka 423.

Główne przyczyny realizacji projektu:

 • konieczność dostosowania rozwiązań drogowych do generowanych potrzeb mieszkańców i innych użytkowników dróg,
 • potrzeba poprawy przepustowości systemu transportowego w Opolu,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych.

 

Cel inwestycji:

Do głównych korzyści społeczno-gospodarczych należy zaliczyć przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i płynność przejazdu na przebudowywanych drogach, lepsze skomunikowanie terenów inwestycyjnych, zwiększenie stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych, poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy, zwiększenie potencjału gospodarczego regionu.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • przebudowa dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,
 • przebudowa i budowa dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzającymi ruch na terenie strefy przemysłowej,
 • budowę miejsc postojowych,
 • przebudowę placów manewrowo-postojowych,
 • budowę placów do zawracania w celach p-poż.,
 • budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowych,
 • rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu,
 • wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,
 • przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • usunięcie kolizji sieciowych.