Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

dav

 

logo-fundusze-rp

 

Tytuł projektu Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola
Nr umowy o dofinansowanie POIS.02.05.00-00-0007/18-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie 14.06.2019 r.
Fundusz Fundusz Spójności
Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Lider projektu Miasto Opole
Partnerzy
Wartość projektu ogółem 4 999 494,46 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych 4 999 494,46 PLN
Wartość dofinansowania 4 249 570,29 PLN
Okres realizacji projektu 12.03.2018 r. – 30.06.2020 r.

 

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku rozwoju i odtworzenia zieleni przyulicznej w Opolu. Projekt dotyczy nasadzeń drzew i krzewów, a także bylin na terenie miasta Opola, głównie na obszarach pasów drogowych, w okolicy istniejących skrzyżowań typu rondo oraz na wybranych skwerach. Obiekty przewidziane do zagospodarowania obejmują częściowo obszar głównych zespołów zieleni – tereny węzłowe, w skład których wchodzą parki, tereny skwerów miejskich oraz obszary szerokich pasów zieleni, które połączone są z terenami zadrzewień przy miejskich ciągach komunikacyjnych, tworząc zielone korytarze i łączniki ekologiczne pomiędzy głównymi i pobocznymi zespołami zieleni miejskiej.  Nowe nasadzenia zostały dostosowane tak do trudnych, śródmiejskich warunków siedliskowych, jak i do funkcji, jaką pełni zieleń ozdobna towarzysząca ulicom, skwerom i parkom, w zależności od konkretnego obiektu. Ponadto dobrano gatunki jak najbardziej odporne na zasolenie gleby oraz dobrze rosnące na ubogim, marglistym podłożu.

Realizacja celu głównego projektu możliwa będzie dzięki spełnieniu szeregu celów szczegółowych, do których m.in. należą:

  • rozwój terenów zieleni w mieście,
  • poprawa jakości życia mieszkańców Opola (dodatkowa ilość zieleni wpływa na polepszenie jakości powietrza atmosferycznego w mieście),
  • osłabienie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła,
  • poprawa właściwego przewietrzania miasta,
  • uzupełnianie zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji,
  • promowanie założeń zieleni opartej na rodzimych gatunkach oraz tworzącej dogodne
    i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków,
  • zapewnienie istniejącej roślinności właściwych warunków wegetacji i ochrony przed skutkami ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg,
  • wzrost atrakcyjności Opola, jako potencjalnego miejsca zamieszkania.

 

Efektem realizacji projektu będzie obsadzenie roślinnością terenów miejskich na powierzchni 29,84 ha. Projekt wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej Opola, zwiększenie powierzchni terenów zieleni oraz wpłynie na poprawę stateczności zboczy i skarp. Ponadto dodatkowe nasadzenia przyczynią się do zwiększenia absorbcji CO2 oraz redukcji zanieczyszczeń, poprawy ładu przestrzennego oraz stanu przyrodniczo-krajobrazowego, a także warunków sprzyjających bioróżnorodności. Różnorodność nasadzeń przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzbogacenie przestrzeni miejskiej,  zwiększenia  możliwości integracji mieszkańców w zdrowym i estetycznym otoczeniu.