Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonania nasadzeń roślin na Wyspie Bolko

 

park-1logo-fundusze-rp

 

Nr umowy o dofinansowanie POIS.02.05.00-00-0007/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie 10.11.2016 r.
Fundusz Fundusz Spójności
Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Lider projektu Miasto Opole
Partnerzy projektu
Wartość projektu ogółem 2 599 999,59 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych 1 841 425,25 PLN
Wartość dofinansowania 1 565 211,46PLN
Okres realizacji projektu 01.02.2016 r. – 31.12.2017 r.

 

Projekt pn. Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonania nasadzeń roślin na Wyspie Bolko swym zakresem obejmuje następujące działania:

  • Utworzenia parku edukacyjno-sensoryczngo na osiedlu Malinka w Opolu. W parku tym wydzielono 5 stref: wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku. Przez wszystkie strefy prowadzić bedzie ścieżka pozwalająca na doświadczanie i pobudzanie zmysłów. Koncepcję opracowano tak, aby park pełnił funkcje dydatyczne, rewalidacyjne i terapeutyczne. Wykorzystanie zieleni
    w zaproponowanej formie w celach edukacyjnych jest innowacją w dotychczasowym planowaniu przestrzennym miasta (zadanie zostanie wykonane przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opole).
  • Wykonania nasadzeń roślinności na terenie parku miejskiego na Wyspie Bolko. Planowana zieleń wzbogaci bioróżnorodność parku m. in. wprowadzając gatunki rodzime podlegające ochronie (zadanie zostanie wykonane przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu).

 

Głównym celem projektu jest rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez stworzenie parku miejskiego na osiedlu Malinka oraz uzupełnieniu roślinności na terenie zabytkowego parku na Wyspie Bolko. Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki wyznaczonym celom szczegółowym, sformułowanym następująco:

  • wzrost atrakcyjności terenów zabytkowego parku miejskiego – Wyspie Bolko, dzięki nasadzeniom uzupełniającym polegającym na uzupełnieniu roślinności parku o roślinność okrywową i wodną,
  • stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na osiedlu Malinka poprzez zagospodarowanie terenów u zbiegu ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej, umożliwiającej mieszkańcom spędzanie wolnego czasu na łonie natury,
  • stworzenie nowych terenów zieleni oraz poprawę różnorodności biologicznej na terenie istniejących parków,
  • odnowienie strefy przewietrzenia Miasta na osi północ-południe wzdłuż rzeki Odra poprzez stworzenie niezabudowanych terenów zieleni,
  • odtworzenie prawidłowej struktury wysokościowej roślinności na Wyspie Bolko,
  • odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej na Wyspie Bolko.


Projekt nr POIS.02.05.00-00-0007/16

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0007/16-00 z dnia 10 listopada 2016 r.